Home  > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


 

Algemene voorwaarden Kit Solutions Arnhem Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 

 

Klant: de partij die de opdracht geeft.
Kitter: Kit Solutions Arnhem, uitvoerder.
Werk: het totaal van de tussen de klant en de kitter overeengekomen werk en de daarbij door de kitter geleverde onderdelen/materialen.

 

Artikel 2 Algemeen

 

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de relatie tussen u (de klant) en Kit Solutions Arnhem. Kit Solutions Arnhem is geen partij bij de werkovereenkomst die ontstaat tussen de klant en een andere aannemer, tenzij Kit Solutions Arnhem een eigen monteur inzet.

 

Artikel 3 Afspraak

 

Een afspraak inplannen kan telefonisch of door middel van een e-mail. Afspraak wordt in overleg met de klant ingepland (datum + tijd). Bij het inplannen van de afspraak geeft de klant aan welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden zodat de kitter de benodigde materialen mee kan nemen. Alle werkzaamheden die door de kitter worden uitgevoerd, worden naar zijn beste kennis, vermogen en inzicht overeenkomstig van een goed vakmanschap uitgevoerd.

 

 

Artikel 4 Tarieven

 

Wij hanteren binnen Arnhem geen voorrijkosten. Ook komen wij binnen Arnhem vrijblijvend langs om uw opdracht in te zien en zo een prijs te bepalen. Dit is inclusief een volledig onderzoek. Aan de hand van het onderzoek krijgt u van de kitter een exacte prijsopgave. Voor opdrachten buiten Arnhem maken wij een offerte op naar inschatting van foto’s, video’s en metingen die door de klant zijn verstrekt. De prijzen kunnen in dit geval wijzigen nadat het werk is opgeleverd. Wanneer de klant de offerte accepteert, wordt er samen met de kitter een afspraak voor de uitvoering van het werk gemaakt.

 

De klant kan van de werkzaamheden/reparatie afzien na het accepteren van de offerte. In dat geval betaalt de klant 30% van het afgesproken bedrag binnen 7 dagen. Dit geldt zowel voor de opdrachten binnen als buiten Arnhem.

 

Bij werkzaamheden die verricht worden als spoed, komen de volgende toeslagen boven op de reguliere prijs: spoed 25% toeslag, spoed zondag 75% toeslag. Voor avondtijden worden extra 25% toeslag verrekend.

 

 

Artikel 5 Betalingen

 

In alle gevallen wordt er eerst een betaalverzoek verzonden. Nadat de betaling is ontvangen wordt de factuur aan de klant verstrekt.

Particuliere klant: particuliere klanten dienen de betaling binnen 7 dagen over te maken naar Kit Solutions Arnhem via het betaalverzoek, tenzij anders is afgesproken.


Zakelijke klant: zakelijke klanten dienen het betaalverzoek binnen 30 dagen over te maken naar het rekeningnummer dat aan de klant is verstrekt.

Voor nieuwe klanten hanteren wij een betaaltermijn van 2 werkdagen. Dit hanteren wij om een vertrouwensband te creëren. Indien er een vervolgopdracht binnenkomt, hanteren wij de wettelijke termijn van 30 dagen.

Indien er geen betaling uitgevoerd wordt binnen 2 dagen, dan krijgt u een boete van € 350,- en 25% rente per dag op het afgesproken bedrag.

 

Spoed: spoedbetalingen geschieden binnen 2 dagen nadat het werk is uitgevoerd. Dit geldt voor zowel particulieren als bedrijven.

 

Artikel 6 Incassokosten

 

Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant. In ieder geval is klant in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de in de Nederlandse rechtspraak algemeen erkende methoden in incassozaken. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien Kit Solutions Arnhem hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van klant. Klant is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 7 Niet aanwezig op locatie

 

Als de klant niet op het bevestigde tijdsblok, datum en adres aanwezig is wordt er 15% van het werk in rekening gebracht. De klant krijgt een nota van de annuleringskosten, die de klant binnen 48 uur moet betalen.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 

Wij zijn aansprakelijk voor schade die direct is aangericht door de kitter tijdens de afspraak. Onder directe schade wordt enkel verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en/of de omvang van de schade, voor zover dat het vastgesteld is dat het de schuld van de kitter is. In alle gevallen van aansprakelijkheid keren wij een bedrag uit van maximaal 500,- (inclusief BTW).

Wij zijn NIET aansprakelijk voor gevolgschade. Indien de kitter een fout maakt doordat de klant onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan zijn wij voor de daardoor ontstane schade NIET aansprakelijk. Ook zijn wij nooit aansprakelijk voor indirecte schade, hieronder valt gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten die voortvloeien uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade als gevolg van het verstrekken van onvolledige of onjuiste medewerking en/of informatie die klant heeft verstrekt.

 

 

Artikel 9 Garantie

 

Werkzaamheden die maximaal 1000,- bedragen hebben standaard 6 maanden garantie. De onderdelen die gebruikt worden hebben 3 maanden garantie. Wij geven geen garantie op gevolgschade.
Werkzaamheden die vanaf
1000,- bedragen hebben garantie van één jaar.

De klant kan geen beroep doen op de garantie en Kit Solutions Arnhem is niet aansprakelijk voor schade aan het uitgevoerde werk door:

  1. Normale slijtage;

  2. Onoordeelkundig gebruik;

  3. Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

  4. Wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;

  5. Brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;

  6. Schade veroorzaakt door derden;

  7. Enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

 

Artikel 10 Klachten

 

Indien de klant een klacht heeft kan hij of zij zich wenden tot de klachtenafdeling. Op onze website staan contactgegevens waar de klant zich toe kan richten om een klacht in te dienen. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 14 dagen op te lossen.

Artikel 11 Geschillenbeslechting door de rechter

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De Rechtbank in Arnhem is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen partijen.